trans.gif (43 bytes)espai12.gif (814 bytes)

gea_petit.gif (941 bytes)

trans.gif (43 bytes)espai12.gif (814 bytes) trans.gif (43 bytes)TERMINOLOGIA
trans.gif (43 bytes)
trans.gif (43 bytes)
blank.gif (49 bytes)
blank.gif (49 bytes) grog1.gif (890 bytes)   grog3.gif (888 bytes) blank.gif (49 bytes)
   

 

APARICIÓ.- Interval entre dues conjuncions successives del planeta amb el Sol durant el qual Júpiter es troba situat favorablement per a poder ser observat.

BANDES.- Faixes fosques paral·leles a l'equador del planeta.

CONJUNCIÓ.- Coincidència del Sol i Júpiter en la mateixa Ascensión Recta. És quan el planeta es troba a la seva màxima distància de la Terra, resultant inobservable a l'estar ocult o molt pròxim al Sol. També es diu que dos detalls de Júpiter es troben en conjunció quan els seus centres es troben situats en un mateix meridià.

QUADRATURA.- Situació de Júpiter a 90º del Sol amb relació a la Terra. Es produeixen dues quadratures per aparició, l'oriental i l'occidental. En aqueixa època la fase del terminador assoleix el seu valor màxim.

CULMINACIÓ.- Màxima altura del planeta sobre l'horitzó. Lògicament, correspon al seu pas pel meridià   local.

FASE.- Petita porció del disc de Júpiter no il·luminada o de brillantor molt atenuada, degut a l'allunyament de la Terra, a un costat i a un altre, de la direcció en què Júpiter rep la il·luminació solar. Per tant, no existeix fase ni en la conjunció ni en l'oposició.

FINAL.- Darrer extrem o vora d'un detall a tocar el Meridià central de Júpiter com a conseqüència del moviment de rotació (s'abreuja amb F o f). Extrem final d'una taca.

JOVIÀ.- Referent a Júpiter.

LLIMB.- Vora del planeta no afectada per la fase.

MERIDIÀ CENTRAL.- Línia perpendicular a l'equador del planeta equidistant dels llimbs Est i Oest. S'abreuja amb les sigles MC o CM.

OPOSICIÓ.- Situació de Júpiter a 180º del Sol vist des de la Terra. A les dates properes a l'oposició es registra la distància mínima a nosaltres i és quan les condicions són més favorables per a l'observació de Júpiter, per la seva proximitat i per culminar a mitjanit. També es diu de dos detalls o formacions de Júpiter els centres dels quals es troben separats 180°. Per extensió, presentació.

PRECEDENT.- Primer extrem o vora d'un detall o formació de Júpiter en arribar al Meridià central del planeta com a conseqüència del moviment de rotació (s'abreuja amb P o p).

PRESENTACIÓ.- Aparició.

SEGÜENT.- Veure Final.

SISTEMA.- Cada un dels períodes de rotació de referència que s'han adoptat per a Júpiter: a causa de la naturalesa ennuvolada de l'atmosfera del planeta, cap relleu, taca, detall, traç o formació posseeix un període de rotació constant que serveixi de referència per a un arbitrari meridià 0, per la qual cosa han sigut adoptats dos Sistemes de rotació "visuals", anomenats Sistema I i Sistema II i un tercer o Sistema III, que s'aplica a les ones de ràdio decamètriques o per a referenciar el moviment dels detalls en m/s, ja que es considera que ha de ser molt pròxim o igual al del nucli sòlid de Júpiter. El Sistema I posseeix un període de 9h 50m 30s003 (rotació de 877°90/dia) i s'aplica als detalls de la Zona Equatorial, comprenent també les dues bandes contigues a aquesta, la NEBs i la SEBn (en ocasions també s'aplica a certs detalls de la NTBs). El Sistema II amb un període de 9h 55m 40s632 (rotació de 870°27/dia) s'aplica a la resta del planeta, des de la NPR fins a la vora nord de la NEBs i de la SPR fins a la vora Sud de la SEBn. El Sistema III posseeix un període de 9h 55m 29s711 ±0s04.

TERMINADOR.- Llimb del planeta afectat per la fase.

ZENOGRAFIA.- Ciència que tracta de la descripció i de l'estudi morfològic de Júpiter. Prové de Zeus (Júpiter).

ZENOGRÀFIC.- Pertanyent o relatiu a la zenografia o a Júpiter.

ZONES.- Franges clares paral·leles a l'equador de Júpiter situades entre banda i banda.

 

EST I OEST DE LES TAQUES DE JÚPITER

Generalment s'empren les paraules "precedent" i "següent" en comptes d'Est i Oest per a designar els llimbs i els extrems dels detalls del planeta. Això és d'aquesta manera amb la finalitat d'evitar possibles errors d'identificació. En efecte, mentre que el llimb W de Júpiter és el que es troba a la part Oest de la volta celeste, en coordenades zenocèntriques, aquest llimb correspon en realitat a l'est del planeta. En altres paraules, el llimb precedent és el que, per efecte de la rotació, veiem ocultar-se els detalls, i el llimb següent o final és per on surten. Així, els detalls no tenen extrems E o W sinó P i F, com per exemple RSp (extrem precedent de la Taca Roja). No obstant això, certs detalls com els ovals blancs de la STB (BC, DE i FA) en els que la primera lletra ja expressa que es tracta de la vora P i l'última de la F, per a referir-se a aquests es dirà, per exemple, extrem D de DE, o C de BC, en comptes de DEp o BCf. Per a designar el sentit de rotació dels relleus de Júpiter amb relació a un meridià donat, no es dirà que es mou cap al llimb precedent o el llimb final, sinó cap a les longituds decreixents (cas de moviment en sentit directe), o en el sentit de les longituds creixents (moviment retrògrad).

 

BANDES I ZONES

Els observadors nord-americans abreugen les Zones Temperades amb les sigles TeZ en comptes de TZ. Així STeZ per STZ; aquest tipus de denominació es va imposant a poc a poc, si bé no és el clàssic de la BAA. Quan una banda apareix doble es designen les seves components Nord (n) i Sud (s), respectivament: NTBs, NTBn... També EZn i EZs. Si al seu torn una de les components també és doble se li pot afegir una altra lletra (n o s): SEBss o NTBss (en aquests dos últims casos els nord-americans poden denominar-les STrZB i NTrZB, respectivament).

L'amplia regió existent entre la SEBn i SEBs els americans solen denominar-la SEBZ, la qual cosa també pot fer-se extensiu a altres bandes que es mostren molt amples i amb dues components ben diferenciades (NEBZ), encara que no sembla convenient estendre aquestes designacions.

La Taca Roja es designa RS (Red Spot) o bé GRS (Great Red Spot), RSB a la badia que forma a la SEB i Hollow a la gran cavitat que la conté (particularment quan la Taca és poc visible però ho és la seva zona d'influència). La pertorbació Tropical Sud s'abreuja per STrD (o STD per als britànics) i les pertorbacions següents a les grans erupcions de la SEB s'indiquen com SEBD. Qualsevol altra pertorbació s'indica amb les sigles DIST, precedida de la denominació de la zona on es desenvolupi.

Encara que WOS és la forma abreujada de White Oval Spot (taca ovalada blanca) i per tant semblaria lògic que es pogués emprar per a qualsevol taca d'aquestes característiques, aquesta denominació sol utilitzar-se exclusivament per als ovals blancs de la STB BC, DE i FA (actualment, després de la col·lisió i fusió a principis de 1998 de BC i DE, i de BE i FA a principis del 2000 només n'hi ha un, el BA).

 

DENOMINACIÓ DELS DETALLS

Per a una perfecta identificació dels detalls, amb el temps s'ha anat creant un "argot" especial i extens. Primer van ser, entre altres molts, els observadors de la Secció Júpiter de la British Astronomical Association, després l'A.L.P.O. Americana, posteriorment el New Mexic University Observatory i finalment l'I.J.V.T.O.P. (The International Júpiter Voyager Telescope Observations Prove). La llista de denominacions es va anar fent cada vegada més extensa, i en ocasions, segons la latitud, un mateix fenomen era denominat de distinta manera. Amb l'I.J.V.T.O.P. es va produir una simplificació, que és la que presentem a continuació, amb algun matís. Cal fer notar que aquesta nomenclatura, usada pels aficionats, no és plenament acceptada en ambients professionals.

Els detalls es divideixen en foscos i clars:

DETALLS FOSCOS - DARK (D) MARKINGS:

SPOT. Qualsevol tipus de taca individual (separada), no molt allargada.

SECT. Secció d'una banda o zona més fosca.

BAR. Taca fosca allargada en forma de barcassa o tira (barge). Encara que poden aparèixer en qualsevol part, són típiques de la NEBn.

PROJ. Protuberància a la vora d'una banda, que pot ser o no més fosca que la resta de la banda. La seva forma pot ser variada, des d'una suau ondulació o gepa, a una protuberància alta o aguda.

VEIL. Enfosquiment uniforme i difús, a manera de vel, d'una gran àrea que pot ser vista en ocasions a les zones i particularment a les regions polars.

FEST. Fistó, arc, filament o plomall fosc (plume per als professionals) que creua una zona o es corba en el seu interior. Un o ambdós extrems d'un fistó poden iniciar-se o acabar en una condensació fosca o projecció situada en la vora d'una banda. Encara que ocasionalment poden ser vistos en altres parts, són els detalls típics de la NEBs-EZn. Aquests últims en ocasions són molt longeus, podent persistir els més aparents fins i tot alguns anys. El rècord el posseeixen dos fistons que van persistir durant 12 o més anys.

COL. Àrea fosca assemblada a una columna que pot ser vertical o quelcom inclinada. Són freqüents en la STrZ i en la SEBZ, quan aquesta banda es troba activa.

DIST. Pertorbació. Àrea fosca o boirina de gran grandària, normalment clapada amb detalls petits que poden tenir formes poc habituals, fragments de banda, taques fosques i blanques, etc. Les veritables pertorbacions solen circumscriure's a la SEB i la STrZ, encara que també poden sorgir, molt de tant en tant, aspectes similars a la STZ-SSTZ i a la NTrZn-NTBs.

STRK. Detall semblant a una llarga tira fosca. Poden aparèixer, entre altres llocs, a la STrZ (la SEBss és en realitat una "streak"), a la SSTB- SSTZ, NNTB-NNNTB i particularment a les regions polars (en ocasions anomenades bandes polars: NPB o SPB).

SDER. Petita taca molt fosca, rodejada d'un anell brillant. Solen aparèixer al Nord (i més enllà) de la NNTB i al Sud de la SSTB i a les regions polars. És un tipus de detall recent, incorporat després que els Pioneer sobrevolessin Júpiter, ja que des de la Terra, per efecte de l'escorç i de l'absorció de l'atmosfera de Júpiter, únicament resulten visibles amb bones imatges o amb grans obertures.

 

Gràfic adoptat del programa PC-JUPOS v4.62

    

DETALLS CLARS - BRIGHT (W) MARKING

SPOT. Taca petita, molt brillant, que generalment és rodona.

SPTR. Petita taca molt brillant rodejada per un anell fosc. Normalment es troben a la SSTB.

OVAL. Àrea d'aspecte oval de grandària mijana a gran, moderadament brillant i ben definida. És un detall típic de l'EZn.

BAY. Badia. Mossa o osca gran, generalment semioval, en la vora d'una banda. Són freqüents en les vores Sud de la NEB i STB.

NICK. Mossa semicircular en la vora d'una banda. Normalment és quelcom més brillant que la zona contigua i poden ser vistes al llarg de les vores de la NEB.

GAP. Àmplia obertura o solució de continuitat en una banda que pot significar un debilitament d'aquesta o la seva falta en una tirada.

RIFT. Clivella, esquerda o obertura en una banda, que pot prolongar-se a l'interior d'aquesta, generalment composta per un rosari de petites taques blanques brillants únicament visibles en molt bones condicions. Són freqüents a la NEB, encara que també poden aparèixer en la SEB durant les fases de SEBD, així com en la STB i NTB.

STRK. Taca clara o brillant molt allargada. Quan es troba a l'interior d'una banda pot ser un fragment o una prolongació d'una "rift". També són visibles a les regions temperades i polars, al Nord de la NNTB i al Sud de la SSTB, sota l'aspecte d'una zona no contínua, que no arriba a circumdar el planeta.

AREA. Gran àrea brillant o difusa de forma irregular.

SECT. Secció més clara d'una banda o zona.  

 

DETALLS COMPLEXOS

WOS (FA, BC, DE). Ovals blancs FA, BC i DE de la STB-STZ. Van aparèixer en 1939 com a regions clares d'una extensió entre 100 i 120° de longitud cada un. Amb el temps s'han anat reduint en longitud al mateix temps que es van fer brillants. Darrerament a penes abastaven una longitud d'uns 10 graus. A principis de 1998 es van fusionar BC i DE per a formar el nou oval BE i a començaments del 2000 el ho van fer BE i FA, per la qual cosa només queda un oval únic, el "BA". Després de la Taca Roja són els detalls més longeus observats en Júpiter.

RS (també GRS). Taca Roja o Gran Taca Roja.

RSH. (Red Spot Hollow). Cavitat de la Taca Roja, molt aparent i clara quan la RS és poc visible durant les SEBD. Quan la Taca Roja és fosca, la "hollow" destaca poc, rebent la inflexió que sofreix la SEBs el nom de Badia de la Taca Roja o RSB.

STRD. Pertorbació Tropical Sud. La gran pertorbació o vel gris de la STrZ de 1901-39 va ser la més típica. Amb posterioritat s'ha reproduït diverses vegades, quan la SEB és molt intensa i la RS quasi invisible, però ha persistit poc de temps.

SEBD. Resultat d'una erupció o "reanimació major" de la SEB. Es caracteritza per l'aparició de columnes fosques, alternant amb taques blanques molt brillants a l'interior de la SEBZ, al mateix temps que es van regenerant les components de la SEB, sorgint aparentment material clar i taques fosques d'un punt que sembla quasi estacionari en el Sistema II. Des de 1975 ha estat pràcticament en constant activitat, excepte en petits períodes com el 1992.


 

 
grog2.gif (888 bytes)   grog4.gif (888 bytes)
blank.gif (49 bytes)
trans.gif (43 bytes)

 trans.gif (43 bytes)Grup d'Estudis Astronòmics      

trans.gif (43 bytes)
blank.gif (49 bytes)